Zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie Pracy, pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy. Pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracownika przez zapewnienie bezpiecznych warunków pracy, przy zastosowaniu dostępnych osiągnięć nauki i techniki. Pracodawca musi, również, przekazać pracownikom informacje na temat ewentualnych zagrożeń i niebezpieczeństw, występujących w zakładzie pracy. Przedstawione przeze mnie regulacje wskazują jasno, na obowiązek przedsiębiorcy w szkoleniu pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy. Wzmianka o stosowaniu osiągnięć nauki i techniki wskazuje, że taki kurs może się odbyć w postaci, jaką jest szkolenie okresowe BHP online. Tego typu szkolenie przekaże wszystkie niezbędne informacje. Kurs jest zakończony testem, który obejmuje zagadnienia przerobione podczas szkolenia i pozwala zweryfikować w jakim stopniu kursant przyswoił sobie niezbędną wiedzę. Również obowiązkiem pracownika jest dbałość o przestrzeganie reguł BHP.