Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zawiera w swojej treści wszelkie niezbędne i konieczne działania jakie należy podjąć podczas wystąpienia tego typu zagrożenia. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego obowiązkowo musi znajdować się w każdym budynku użyteczności publicznej w miejscu widocznym i łatwo dostępnym. Niestety jest to forma instruktażu na wypadek zagrożenia, która jest mało znana przechodzącym osobom. Jedynie pracownicy danego zakładu czy innego miejsca mają obowiązek zapoznać się z jej treścią. Jednak aby postępowanie podczas wystąpienia zagrożenia było właściwe należy przede wszystkim przeprowadzać regularnie wiele szkoleń. Jest to kwestia szczególnie istotna, ponieważ w czasie realnego zagrożenia w pierwszej kolejności człowiek reaguje instynktownie lub według wcześniej wypracowanego i wyszkolonego modelu zachowania. Chyba nikt podczas realnego zagrożenia nie pamiętałby jak instrukcja bezpieczeństwa pożarowego brzmiała a wtedy jego zachowanie może być nieprzewidywalne i irracjonalne.