Jedne z rodzajów inteligencji , określenie to wprowadzono dopiero w 1920 r , oznacza zdolność rozumienia i kierowania ludźmi porozumienia i zachęcania do współpracy. Inteligencja społeczna jest wyczuleniem człowieka na potrzeby innych, połączona z umiejętnością okazywania innym empatii oraz jasnego wyrażania własnych myśli i przekonań.
Kontrowersje w przypadku inteligencji społecznej wzbudzała kwestia odrębności tej inteligencji od ogólnych zdolności umysłowych. Część psychologów twierdziła, że inteligencja społeczna wynika z zastosowania inteligencji ogólnej do zagadnień związanych z zachowaniami i emocjami innych ludzi. Inni uważali, że jest to zupełnie odrębna zdolność. Wyniki jakie pokazuje test inteligencji wskazują, że IQ społeczne nie można sprowadzić do inteligencji ogólnej, ale że jak najbardziej zasługuje na miano inteligencji, gdyż jest związana z inteligencją ogólną i nie jest czymś odrębnym i niezależnym.

Inteligencja społeczna wiąże się z inteligencją emocjonalna na którą oprócz umiejętności społecznych składa się zdolność samokontroli, samokreacji i wglądu we własne emocje. Trzonem inteligencji społecznej jest jak już wiemy jest empatia , świadomość różnic indywidualnych miedzy ludźmi wczuwania się w emocje innych. Inteligencja społeczna to nie tylko zdolność dobrego wyboru zachowania spośród całego repertuaru różnych reakcji, ale też umiejętność komunikacji werbalnej i niewerbalnej, dyskusji, negocjacji, polemiki, kontroli negatywnych emocji, asertywności, współpracy, autoprezentacji, porozumiewania się, radzenia sobie ze stresem czy rozwiązywania problemów .Osoby o wysokiej inteligencji społecznej zajmują zazwyczaj wysokie stanowiska kierownicze, sprawdzają się w roli polityków, menedżerów, specjalistów od PR, handlowców, doradców czy nauczycieli.

Osoby o ponad przeciętnej inteligencji społecznej uczą się przede wszystkim przez kontakt z ludźmi, najlepsze efekty osiągają w pracach zespołowych.
Osoby te nie będą dobrze wypadać w pracach indywidulanych, czy jakichkolwiek testach, choćby na inteligencję. Rozwijają się dzięki dyskusji, rozmowie, konfrontacji swoich myśli z myślami innych. Ludzie z wysokim poziomem inteligencji społecznej są komunikatywni, ekstrawertywni, otwarci na innych, asertywni, empatyczni, wykazują zdolności przywódcze, umiejętności mediacji, mają łatwość nawiązywania kontaktów społecznych, potrafią pracować w zespole i odczytywać poglądy oraz rozpoznawać emocje innych. Umieją stworzyć pozytywną atmosferę i zintegrować własne interesy z interesami innych ludzi.

Charakterystyczne cechy inteligencji społecznej to :

· Potrafi świetnie dogadywać się z różnymi ludźmi o odmiennych poglądach i perspektywie patrzenia na świat.

· Trafnie odczytuje nastrój innych osób.

· Potrafi wychwycić zmiany samopoczucia, motywacji, intencji i zachowań ludzi.

· Jest aktywnym słuchaczem.

· Bezbłędnie interpretuje sytuacje towarzyskie.

· Umie improwizować i znaleźć się w każdej sytuacji.

· Jasno i klarownie prezentuje swoje poglądy i potrzeby.

· Potrafi przyjąć krytykę i zastosować się do udzielonych mu wskazówek postępowania.

· Umie przyjąć perspektywę patrzenia innych ludzi.

· Chętnie pracuje w grupie.

· Sprawnie komunikuje się werbalnie i za pomocą mowy ciała.

· Potrafi wywierać wpływ na innych, czasem też manipulować innymi.

słowa kluczowe: iq 107, iq inteligencja, iq 104, inteligencja społeczna test, iq 151, 98 iq, iq 103, test na inteligencie, psychotesty iq, 105 iq