MÓZG NIE JEST KOMPUTEREM

Semantyczna od- powiedniość między tym opisem a opisem świata zewnętrz­nego jest obiektywistyczna; rzeczy i zdarzenia są ujęte w kate­gorie klasyczne.Wyjaśniam, dlaczego teorie, w których twierdzi się, że mózg i umysł funkcjonują jak maszyny cyfrowe, nie dają się utrzymać. Proponowanie pojęcia reprezentacji umys­łowych bez odniesienia się do mechanizmów i struktur mózgu także nie zdaje egzaminu. Wyniki badań nad kategoryzacją, zarówno u ludzi, jak i u zwierząt, oraz nad rozwojem umys- łowym dzieci podważają zasadność twierdzenia, że język moż­na wyjaśnić za pomocą analizy syntaktycznej przeprowadzanej niezależnie od znaczenia, semantyki. Obiektywistyczny pogląd na świat jest w najlepszym wypadku niepełny, w najgorszym zaś zupełnie nieprawdziwy. Mózg nie jest komputerem, a świat nie jest dyskietką.Jako młody naukowiec wierzyłem, że w końcu wszystko da się sprowadzić do fizyki i dzięki temu wyjaśnić. Nie wiedzia­łem o tym, ale wyznawałem wtedy pogląd obiektywistyczny.