POCZĄTEK NIECODZIENNYCH TEORII

Ró­wnocześnie jednak dał początek wielu niecodziennym teoriom. Jedna z nich głosi na przykład, że ludzie rodzą się z „narzą­dem” przyswajania języka naturalnego, zawierającym reguły syntaktyczne i tworzącym gramatykę uniwersalną. Inna, zwana obiektywizmem, utrzymuje, że nauka (a szczególnie fizyka) pozwoli nam stworzyć jednoznaczny opis rzeczywistości. Opis ten ma za zadanie uzasadnić relacje między regułami syntak- tycznymi a obiektami czy zdarzeniami – relacje, dzięki którym tworzą się reprezentacje semantyczne. Jeszcze inna koncepcja głosi, że mózg porządkuje obiekty istniejące w „rzeczywis­tym” świecie w tak zwane klasyczne kategorie – jednoznacz­nie zdefiniowane przez zbiór cech, z których każda jest ko­nieczna, a wszystkie razem są wystarczające do określenia kategorii.