DOWODY NA ZALEŻNOŚĆ
Materia umysłu

Są dowody na to, że istnieje zależność (nie jest to jednak zależność liniowa) między wielkością i złożonością mózgu a złożonością zachowania. Są też liczne dowody na to, że można połączyć funkcje określonych części mózgu ze specy­ficznymi zachowaniami. Dane kliniczne pokazują, że uszko­dzenia określonych okolic mózgu powodują specyficzną utratę funkcji umysłowych. Fakty te potwierdzają tezę, że droga do zrozumienia ewolucji umysłu i zachowania wiedzie przez zro­zumienie podstaw ewolucji struktur morfologicznych.Przedstawione przykłady potwierdzają przypuszczenie Dar­wina, że zdolności umysłowe człowieka powstały w drodze doboru naturalnego. Początków mentalności można doszuki­wać się pośrednio w danych archeologicznych i skamieniałoś­ciach. Grzebanie zmarłych, na przykład, może wskazywać na istnienie świadomości, a nawet samoświadomości. Jednakże prawdopodobnie bardziej przekonującą argumentację można skonstruować na podstawie badań struktury i funkcji naszego mózgu, pochodzenia komórek oraz analizy cech wspólnych z innymi gatunkami i specyficznych własności.