DLA OSIĄGNIĘCIA CELU
Materia umysłu

By ten cel osiągnąć, potrzebna jest teoria ewolucji i rozwoju form organizmów oraz tkanek. Następnie należy stworzyć teorię funkcji mózgu opartą na tej pierwszej teorii – trudne zadanie, które jednak musi być wykonane, jeśli mamy uzupeł­nić program Darwina. Przedsięwzięcie to jest tym bardziej interesujące, że dotyczy nie tylko mózgu. Aby je zrealizować, musimy określić związek rozwoju (embriologii) z ewolucją oraz ustalić, w jaki sposób geny wpływają na kształt organizmu w procesie rozwoju. Musimy zapytać, jak ten proces może ograniczać ewolucję, czyli jak zasady rozwoju, które same są produktem ewolucji, determinują sposoby jej dalszej rea­lizacji.Wiedza ta jest niezbędna z co najmniej trzech powodów. Po pierwsze, dlatego że ewolucja jest zjawiskiem historycznym; po drugie, tylko niektóre kombinacje zmian rozwojowych pro­wadzą do powstania funkcjonalnych form, a po trzecie, dlatego że forma organizmu jest równie ważna dla funkcjonowania ewolucji jego mózgu, jak budowa i funkcjonowanie mózgu dla zachowania.