Kiła wrodzona

Kiła wrodzona, czyli nabyta przez płód w ło­nie chorej na kiłę matki, która nie była leczo­na lub była leczona niedostatecznie, odzna­cza się odmiennymi objawami i przebie­giem.

Ciąża kobiety chorej na kiłę wczesną kończy się przeważnie poronieniem martwego płodu albo porodem przedwczesnym. Taki nowo­rodek najczęściej umiera w krótkim czasie nawet mimo zastosowanego leczenia. W późniejszych okresach kiły ciężarnej dziecko rodzi się z objawami kiły wrodzonej wczesnej.

Na skórze noworodka widoczne są albo zja­wiają się nieco później różnej wielkości pla­my, grudki, płaskie lub obrzękowe. Na sto­pach i dłoniach tworzą się pęcherze wypeł­nione płynem surowiczym, czasem z do­mieszką krwi i ropy. Cienka pokrywa pęcherzy łatwo pęka i złuszcza się. Zmiany na błonach śluzowych jamy nosowej i ustnej utrudniają oddychanie i przyjmowanie po­karmów. Mogą występować także w narzą­dach wewnętrznych, powodując trwałe usz­kodzenia, które charakteryzują późną kiłę wrodzoną.

W razie niepodjęcia wcześnie leczenia no­worodka rozwijająca się choroba upośledza jego rozwój, prowadząc do powstawania trwa­łych zniekształceń i ubytków w skórze i kośćcu, zwanych znamionami kiły wrodzonej. W dalszym rozwoju dziecka z kiłą wrodzoną mogą wystąpić poważne upośledzenia w po­staci głuchoty, zmian w rogówce oka prowa­dzących do ślepoty oraz znaczne obniżenie ogólnej odporności organizmu i upośledzenie rozwoju umysłowego.

Leczenie kiły
Kiła jest chorobą uleczalną. Wczesne podję­cie i dokładne przeprowadzenie leczenia w okresach kiły objawowej i bezobjawowej wczesnej oraz wrodzonej wczesnej zapewnia całkowite wyleczenie, a w późniejszych okre­sach wydatną poprawę stanu zdrowia. Rów­nież wczesne, w pierwszej połowie ciąży, podjęte leczenie przeciwkiłowe umożliwia ciężarnej, która jest chora na kiłę, urodzenie zdrowego dziecka. Wypróbowanym i w pełni skutecznym oraz dobrze znoszonym lekiem we wszystkich postaciach i okresach kiły jest penicylina. W przypadku stwierdzonego uczu­lenia na penicylinę stosuje się odpowiednie leki zastępcze.